คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งลายสวย ด้วยกระดาษ

คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งสวยๆ กระดาษสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วััดขนาดคลิปหนีบกระดาษ
  2. ตัดกระดาษลายสวย ติดคลิปหนีบกระดาษ
  3. ทากาวให้แน่น

นำไปหนีบกระดาษสวยๆ