WHAT'S SHOP รองเท้าเพนต์ MBK Center ชั้น 6

ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติประมาณ 90% ที่เห็นผลงานจาก ทางเว็บไซต์ และกลยุทธ์ปากต่อปากจากผู้ที่เคยใช้บริการ ได้นำรองเท้าเพนต์ไปอวดเพื่อนๆ ถึงขนาดว่าชาวต่างชาติบางกลุ่มเมื่อมาถึงเมืองไทยจะตรงมาที่ร้านก่อนเพื่อ สั่งทำ และเมื่อจะกลับประเทศก็มารับไป เช่น ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และเยอรมนี โดยระยะเวลาในการเพนต์แต่ละคู่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 ชั่วโมง - 1 วัน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลวดลาย ซึ่งระยะเวลาการเพนต์ที่ใช้เวลาไม่นานนี้ ถือเป็นจุดเด่นของร้าน WHAT's SHOP ที่ลูกค้าพึงพอใจ โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยจะใช้เวลาเพียงระยะสั้นๆ เท่านั้น แต่หากเป็นช่วงที่มีการสั่งเพนต์รองเท้าจำนวนมาก ทางร้านก็มีบริการส่งให้ทางไปรษณีย์ด้วยเช่นกัน MBK Center ชั้น 6 โซนฟู้ดคอร์ท ห้อง F41-F42